“Karski & The Lords of Humanity” shows in 49 theaters around the country.

Dear 2,000 Friends smile emoticon
I am happy to let you know that due to the unusual interest in “Karski & The Lords of Humanity”, “Kino Swiat” a major film distribution force in Polish cinema, which originally opened our film at 15 theaters, then in 26 theaters, today shows the movie in 49 theaters around the country.
Below find some comments, from the people who watched “Karski & The Lords of Humanity” on the big screen, and which i receive daily.
Thank you once again for your support. I will keep you posted about our plans to premiere this film in the US.
Slawomir Grunberg Director/Producer
PS. Thank you Eva Hussain for translating these comments:)
Main Screenwriter: Katka Reszke-Grünberg
Director of Animation: Tomek Niedzwiedz
Polish Producer: Dariusz Jablonski
http://www.jankarski.com
“Fantastic. I went with two Holocaust professors. We all loved it. I loved the blending of archival footage, animation, interviews and narration. … Really great portrait of the man, of the human being. Bravo. I liked the animation to help the mind’s eye of the viewer while people were talking. Really well done.”
„Fantastyczny. Byłam z profesorem Holokaustu. Wszyscy byliśmy zachwyceni. Bardzo mi się podobał pomysł połączenia filmu archiwalnego, animacji, wywiadów i narracji. Naprawdę wspaniały portret mężczyzny, prawdziwego człowieka. Podobało mi się, że animacja pomaga wyobraźni widza w trakcie opowieści. Naprawdę świetny.”
Leora T.
“Fantastic film. Well done! This story continues to be relevant and important today.”
„Fantastyczny film. Brawo! Tematyka jest cały czas trafna i ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.”
Amanda C.
“Właśnie wyszliśmy z kina… Paweł wzruszony, że zaniemówił, chodzi sam przede mną…. niesamowite dzieło.”
“We just left the cinema… Pawel so moved he was speechless… walking in front of me, alone… An incredible work of art.”
Anna Maria O.B.
“Oglądałem Twój film. Po zakończeniu musiałem odczekać 5, 10 a może 15, 20 minut aby zacząć normalnie oddychać i jeszcze trochę czasu aby przełknąć ślinę. Dokument o tak trudnych i strasznych wydarzeniach wg. mnie DOSKONAŁY !!!!! Ty dokonałeś WIELKIEJ RZECZY – zostawiłeś miejsce dla mnie, dla oglądającego miejsce i czas na moją własną przestrzeń, na moją własną empatię, wrażliwość, która mogła sama od mojego wnętrza się uruchomić. WIELKIE WIELKIE UZNANIE ”
“I saw your film. When it ended, I had to wait 5, 10, maybe even 15 or 20 or more minutes to start breathing and swallowing normally again. A doco about such difficult and terrible events. In my opinion, PERFECTION!!!! You did a GREAT THING – leaving room for me, room for the viewer, and time for my own space, time for my own empathy, my own sensitivity, able to be mobilised from within. GREAT, GREAT RESPECT.”
pawsz
“Film rewelacyjny, pięknie zrobiony, bardzo ciekawy. Ogląda się go z zapartym tchem i wsłuchuje się w każde słowo. Dostarcza ogromu emocji, porusza niesamowitymi scenami, postać Karskiego jest pięknie pokazana. Super wyszło z tą animacją. Mądry film ku przestrodze! Podjąłeś się trudnego zadania i warto było, wielkie, wielkie gratulacje. Dzięki za wzruszenia i łzy, których nam dostarczyłeś i ubogaciłeś naszą duszę.”
“The film is a revelation, beautifully made, very interesting. I held my breath and listened to its every word. It brought a flood of emotions, the scenes were incredibly moving, Karski’s portrait was beautiful. The animations were a superb idea. A clever film, serving as a warning! You took a difficult task on and made it into a success. Many, many congratulations. Thank you for the emotions and the tears that you gave us, enriching our souls.”
Ryszarda R.
“Dzięki twojej pracy oraz talentowi świat staje się lepszym każdego dnia. I am sure that Jan Karski would have been proud of you and the film. Congratulations!!!!!”
“Thanks to your work and your talent, the world is becoming a better place every day. I am sure that Jan Karski would have been proud of you and the film. Congratulations!!!!!”
Pawel H.
“Cieszę się ogromnie, i sama lektura tekstu Sobolewskiego przypomniała mi, jaki dobry film udało Ci się zrobić, co w tym przypadku – przyznaję – uważałam za rzecz niemal niemożliwą… Taka biało-czarna historia, taka znana, taka heroiczna do niemożliwości… Naprawdę udało Ci się coś wyjątkowego, a w tym przypadku – to coś także bardzo ważnego. Cieszę się trochę jak dziecko i….dziękuję:) Słodkie uczucie.”
„I am incredibly happy, and the reading of Sobolewski’s text alone reminded me of what a good film you’ve managed to make, which, in this case – I admit – I believe was an impossible task… This black and white story, so well-known, so impossibly heroic … Really, you have managed to do something quite exceptional, and in this case – also something very important. I am as pleased as a little child and … thank you:) A sweet sensation.
Monika F.”
“To niebywałe, dzięki ze dzięki Tobie więcej się dowiedziałem o Karskim. On był wielki, podziwiam Twoją bezkompromisowość i odwagę.”
“It’s amazing. Thanks to you I was able to learn more about Karski. He was a great man. I’m in awe of your uncompromising stance and courage.”
Adam R.
“Gorąco polecam ten film. Piękna opowieść o prawdziwym bohaterze. Nadal jestem pod wrażeniem. Gratuluję!”
“I recommend this film highly. A beautiful story about a real hero. I’m still spellbound. Congratulations.”
Malgorzata T.
“Właśnie wróciłam z kina. Trudno się otrząsnąć, trudno zrozumieć bezczynność i politykę świata. Nie wiem, jak Jan Karski był w stanie funkcjonować po wojnie z takimi obrazami pod powiekami i całą swoją wiedzą. Bohater! Ja oprócz obrazów zagłady Żydów zapamiętam do końca życia opowieść Karskiego o spotkaniach z wielkimi ówczesnego świata, szczególnie reakcję Edena, Roosevelta i Franfurtera. Łzy…”
“I just got back from the cinema. It’s so difficult to shake it off, so difficult to understand the world’s inaction and politics. I don’t know how Jan Karski was able to function after the war with such images etched into his retinas, and all his knowledge. A hero! As for me, apart from the images of the Holocaust of the Jews, I will remember the stories told by Karski for the rest of my life, about meetings with the world’s giants of the day, especially reactions of Eden, Roosevelt and Frankfurter. Tears….”
Beata M.
“My wife and I just got home from watching your film @ Luna Theatre and we loved it. Karski was already somewhat a role model for me, and now more so than ever.
The complexity of being this noble, good looking, educated man, mixed with his incredible sensitivity and empathy followed by the tragedy of having seen such horrors and yet no one in the West believing him, or if they did believe him, refusing to do anything about it. You can see he took this burden with him all the way to the grave. Chapeau bas on a great piece of work about a great man.”
„Wróciłem właśnie z żoną z filmu w Luna Theatre i niesamowicie nam się podobał. Karski i tak był dla mnie pewnego rodzaju bohaterem, a teraz jeszcze większym. Co to był za kompleksowy człowiek. Szlachetny, przystojny, wykształcony, posiadający niebywałą wrażliwość i empatię, po takiej tragedii i doświadczeniu takich horrorów, a nikt na Zachodzie mu nie uwierzył, odmawiając działania. Widać, że zabrał ze sobą ten ciężar aż do grobu. Chapeau bas za wielki kawał roboty o wielkim człowieku.
Ian I.
“Panie Sławku, chapeau bas! Wspaniały film, bardzo mną wstrząsnął, bardzo wciągnął. Świetnie zrobiony – gratuluję! Ależ Pan potrząsnął światem. No i muszę przyznać, że to pierwszy dokument, w którym naprawdę bardzo podobały mi się animacje. Piękne!”
“Slawek, hats off! A wonderful film, it really shook me up, pulling me in deeply. Excellent production – congratulations! You did give the world a shake! And I have to admit this is the first doco I’ve ever seen in which I really liked animations. Beautiful!”
Małgorzata Z.
“Dopiero po seansie poczułam, że paznokcie wbijają mi się w zaciśnięte ręce. Dobrze, że w kinie jest ciemno i nie widać łez. Chyba nie trzeba już nic dodawać.”
“It’s only after the viewing ended that I realised my nails were deeply dug into my clenched fists. Luckily, the cinema was dark so no tears could be seen. Nothing more to be said.”
Monika K.
“I’ve seen it! It’s such an amazing and very important story.”
“Obejrzałam! To taka wspaniała i bardzo ważna opowieść.”
Elizabeth R.
“Widziałam dzisiaj film. Przede wszystkim powinni go zobaczyć młodzi ludzie na całym świecie. Płakałam razem z panem Janem Karskim, trzeba zobaczyć! Nigdy nie zapomnieć o panu Janie, o tym, o czym opowiada, i nigdy nie dopuścić do takich potworności.”
“I watched the film today. Most of all, it must be seen by young people, all over the world. I cried together with Mr Jan Karski, one has to see it. Never forget about Jan, about the stories he’s been telling, never allow these kinds of monstrosities to happen again.”
Joanna T.
“Nie wiem, co powiedzieć….takie obrazy jak powyżej porażają…nic nie będę zdradzać…to trzeba zobaczyć o poczuć na własnej skórze…zastanawiam się tylko, czy “władcy tego świata” wykazaliby również tyle Obojętności, gdyby to inny Naród byłby bestialsko głodzony, poniżany i mordowany bestialsko…abyśmy jak Karski Jan —nigdy tej bezprecedensowej całkowitej Zagłady Jednego Narodu– nie zapomnieli. Dziękuję bardzo za ten wyjątkowy film p. Sławkowi i Katce za wybitny scenariusz ! ! ! MERCI”
„I don’t know what to say … these images are just shocking … I’ll say nothing more … you have to see it, experience it for yourself … I am just wondering if our “Lords of the Humanity” would also show this much Indifference. If it were some other People, bestially starved, degraded and brutally murdered … Lest we, just like Jan Karski, forget this unprecedented, total Holocaust of One People. Thank you very much for this exceptional film, to Slawek and Katka for her outstanding screenplay! ! ! MERCI”
Anna C.
“Dwie godziny temu obejrzałem Pana film i jestem wciąż pod jego wrażeniem. W wyważony ale dobitny sposób wbija Pan szpilkę tym, którzy na to zasługują. Mam nadzieję, że obejrzy go jak największa liczba widzów. Proszę pozdrowić animatora – bardzo lubię ten typ animacji – minimum ruchu, wyraźna krecha.”
„I saw your film two hours ago and I am still under its spell. You give it to those that deserve it in a balanced but emphatic way. I hope that as many people as possible see it. Please say hello to the animator – I really like this type of animation – minimum movement, strong stroke. “
Maciej J.
“Właśnie wróciłam z kina z filmu “Karski i Władcy …” siedzieliśmy jak trusie w kinie, mimo, ze historia Karskiego tak nam znana a jednak sposób pokazania jego życia i misji tak wciągający, że dech nam zaparło – w bardzo dobrym tempie i bez patosu. Piękny film, gratulacje! Niezwykłe zdjęcia archiwalne i piękna animacja. Przecież tyle się już zdjęć z wojny i z getta oglądało i wydawać by się mogło; cóż nowego…a jednak sposób przekazania tych zdjęć w masie jest niesamowity. Brawo! Byłam ze znajomymi, którzy niewiele o Karskim wiedzieli i ich powaliło.”
„I just came back from the cinema, watched “Karski and Lords…”. We sat and watched it as quiet as mice, even though Karski’s story is well-known to us. But the way his life and mission was shown was so fascinating that we held our breaths – very well paced and with no pathos. A beautiful film, congratulations! Incredible archival footage and stunning animations. After all, we’ve seen so many war and ghetto images and you’d think: what’s new… however, the method of delivering the images all at once made for incredible viewing. Bravo! I went with who knew very little about Karski and they’re stunned.
Ewa A.
I thought that I knew the Jan Karski story well. I cheered the making of the film from the sidelines and believed I knew what to expect. And now I feel that it’s not a film about a hero but about humanity, about Jan, whose curse was his amazing memory and high morals. The clarity of his expression, feelings and emotions he emanates, despite the passage of years… And when I saw the terrible war-time images I felt that everything in life is relative. When I was going home on this beautiful spring evening with my husband, going through Wroclaw, I asked how many days and how many bodies would we have to see on the sidewalks to stop paying attention and think only of ourselves. And the answer I got is quite possibly true. Reflections? Nothing’s changed. Syria is a good example. But the man called Jan Karski is called something else today. Thank you for the film.
Malgorzata W.

Thank you for inviting me to see this fantastic film. This is a new dimension; a type of documentary that never existed before. The film inspired my mum to (finally!) take out documents about my grandmother, who saved Jews during WW2… She’s my very own Karski. J
Joanna B
“Thank you on behalf of my husband and I for the film, for your wonderful and moving work. I don’t want to say that I cried. Ben, too, but how could you not. The film gives you dignity. Thank you for allowing us to meet Mr Karski. We are moved and it’s a wonderful, important thing.”
Beata D.
“This doco gets right under your skin. It’s based on the archival materials and footage made about Jan Karski, found by its director. This deceptively lazy narration, commenting on events in a chronological order, opens the door to the deepest and most secret emotions. They bring out the Polish Emissary’s burden and the guilt he felt for the mission that was never accomplished, and for which he was never responsible, but … those “lords of humanity”, and in particular, the USA President, Franklin Delano Roosevelt.”
“Przejmujący do szpiku kości dokument oparty na znalezionych przez reżysera materiałach archiwalnych i nakręconych o Janie Karskim filmów.
Prowadzona jakby leniwie rozmowa, komentująca chronologiczny bieg wypadków, otwiera najgłębsze i skrywane emocje, które ujawniają ciężar gatunkowy przeżyć Emisariusza z Polski oraz gnębiące go poczucie winy za niespełnioną do końca misję, za co przecież nie on był odpowiedzialny, a… owi “władcy ludzkości”, w tym szczególnie prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.”
Joanna G.
Watch The Official Theatrical Trailer:

http://www.jankarski.com

Advertisements

We now have 1350 Likes on Facebook! Thank you to all our new followers and backers!

“I would like Karski to be known across the globe” S.G. – Gazeta Wyborcza Daily, August 19, 2014

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,16675370,Gruenberg__Chcialbym__aby_postac_Karskiego_byla_znana.html

Thank you so much for your generous contributions to the “Karski & The Lords of Humanity” film project!

With your support we will be able to move forward with the project and spread the story of Jan Karski who risked his life trying to prevent the mass murder of European Jews.

16 days to go and there is a good chance we will reach our goal by October 15, 2014 but we do need your active support.

Success of a documentary is measured by the number of people it touches and moves, and whose support it gains. We thank you and ask you to spread the word and encourage your friends and colleagues to join you in supporting this project. Please, share our pages on your Facebook wall, Twitter, and in e-mails.

Meeting with Sławomir Grunberg, the director of “Karski & The Lords of Humanity”. Special Screening of the selected segments from this movie at Manufaktura, Lodz, Poland, August 19, 2014

http://news.o.pl/2014/09/17/jan-karski-i-wladcy-ludzkosci-spotkanie-z-rezyserem-slawomirem-grunbergiem-manufaktura-lodz/

Help us secure the film’s theatrical release in the Spring of 2014

Dear Backers,

With your support we are able to move forward with our partially animated documentary film about a man who risked his life trying to prevent the mass murder of European Jews. Many thanks to all our new followers and backers for joining the Karski & The Lords of Humanity community. We now have more than 1100 likes on our Facebook Page! 

More interviews are being filmed, animators are busy working on storyboards, researchers are discovering new materials and details – all this in order to make sure that the film will have its theatrical release in the Spring of 2014 in time for the celebration of the centennial of Jan Karski’s birth.

All of the producers continue their fundraising efforts in the US and abroad. We have yet to meet our post-production budget in order to complete the film in time and ensure its highest quality. Donations can be made to Karski & The Lords of Humanity by credit card or PayPal at our remodeled official website: www.jankarski.com by clicking on the“Donate” button. You can also make a check payable to: LOGTV, Ltd (tax exempt 501 (c) (3) organization) and mail it to LOGTV/Slawomir Grunberg, 1155 Warburton Ave., Suite 11P, Yonkers, NY 10701. Please, feel free to contact us by email or phone with any questions you may have.

This is to remind you that your contributions to Karski & The Lords of Humanity film project are tax deductible. LOGTV, Ltd. is the U.S. Producer of the film and it has a 501(c)(3) non-profit organization status. If you shall require an acknowledgement letter for tax reasons, please e-mail grunberg@logtv.com

With much gratitude, we wish you all the best this holiday season and a wonderful and inspiring 2014! 

Slawomir Grünberg & The Karski & The Lords of Humanity Production Team

Karski & The Lords of Humanity: Onwards & Upwards

We are thrilled to announce that “Karski & The Lords of Humanity” just received financial support from the Polish National Centre for Culture – a state cultural institution which initiates and coordinates strategic programs for culture and builds platforms for regional, trans-regional and international cultural cooperation.

Also, we have upgraded and remodeled the film’s official website. Please visit: www.jankarski.com

The work on the film progresses as planned with more scenes being filmed and fundraising continued in the US, Poland, Israel, Germany and France.

One of the recent interviews we filmed was with a 92-year former member of the Polish Underground, who gave shelter to Jan Karski in his house in southern Poland. Karski was on his way to the West traveling across Nazi-occupied Europe.

    • Image-301971-full

 

“Santa Rosa” in Chicago – Special Screening!

 ImageThe filmmakers (Slawomir Grunberg and Piotr Piwowarczyk) and protagonists of the film (Theresa Sokolowski) cordially invite you to a special screening of the documentary film “Santa Rosa. Odyssey in the Rhythm of Mariachi”, which will take place on July 20, 2013 at 7PM in Chicago, at the Copernicus Center, 5216 West Lawrence Ave. Free admission.

 

Prior to the screening – on July 19, at 12PM a press conference will be held at the Polish Consulate in Chicago, 1530 North Lake Shore Drive on the occasion of the film’s premiere and the 70th anniversary of the Polish refugees’ arrival at Santa Rosa in Mexico.

 

Santa Rosa” reveals an unknown chapter in the history of World War II – the fate of Polish deportees into the Soviet Union who found unlikely refuge on Mexican soil. Joanna sets out on a personal journey through her family’s unique past, discovering numerous stories of those whose memories of Santa Rosa remain vivid 70 years later, in Poland, in the U.S., and in Mexico.

 

Written by Peter Piwowarczyk & Slawomir Grünberg

 

Directed by Slawomir Grünberg

 

More about the film at:

http://www.santarosamovie.com/

and

http://santarosa.com.pl/santa-rosa-english

 

 

Twórcy (Slawomir Grunberg i Piotr Piwowarczyk) i bohaterowie filmu (Theresa Sokolowski) serdecznie zapraszają na specialny pokaz filmu dokumentalnego “Santa Rosa. Odyseja w rytmie mariachi”, który odbędzie się w sobotę, 20 lipca o godz. 19, w Chicago, w Copernicus Center przy 5216 West Lawrence Ave.

 

 

W przeddzień pokazu, 19 lipca o godz. 12 w Konsulacie RP w Chicago przy 1530 North Lake Shore Drive odbędzie się konferencja prasowa w związku z premierą filmu i 70 rocznicą przybycia polskich uchodźców do Kolonii w Santa Rosa w Meksyku.

 

“Santa Rosa” opowiada o mało znanym epizodzie II wojny światowej – o losach polskich uchodźców, którzy wyzwoliwszy się z niewoli stalinowskiej, znaleźli schronienie w dalekim Meksyku. Joanna wyrusza w osobistą podróż po wyjątkowej historii swojej rodziny, odkrywając po drodze opowieści tych, dla których wspomnienia Santa Rosy pozostają żywe 70 lat później, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku.

 

Scenariusz: Piotr Piwowarczyk i Slawomir Grünberg

 

Reżyseria: Slawomir Grünberg

 

Wiecej o filmie na stronach: http://www.santarosamovie.com/

oraz

http://www.santarosa.com.pl/

 

******************************************************

 

“Castawys” received the Grand Prix at the 2013 Robinson Film Competition

LOGTV, Ltd is proud to announce that our recent documentary film

“Castaways”

received the Grand Prix – “Zahav (Gold) Award” of the

2013 Robinson International
 Short Film Competition
“Castaways”
Directed by Sławomir Grünberg and Tomasz Wiśniewski

Edited by Katka Reszke, with Music by Beate Schützmann-Krebs,

Cinematography by Tomasz Wiśniewski, and Drawings by Stanisław Żywolewski

“Castaways” (“Wyrzutki”) is a short film documentary about the desperate acts of condemned parents to save their children. Łapy was one of several stations in occupied Poland on the way to the Nazi death camp of Treblinka. Trains transporting Jews would slow down there and sometimes briefly stop while the tracks were being adjusted. Some parents attempted to save small children by throwing them off the train. The last eyewitnesses to this story remember these times.

The Robinson International 
Short Film Competition,
which honors independent filmmakers working with Jewish themes, takes place in Pittsburgh, PA and is presented by
JFilm:The Pittsburgh Jewish Film Forum,
which presents movies and guest artists from around the world for the purpose of exploring and celebrating Jewish culture.

The winning film “Castaways” is in official selection of the Krakow Film Festival and will screen there on May 29th and May 31st.
It will also screen on July 3rd at the Krakow JCC – Jewish Community Centre,
as part of the Krakow Jewish Culture Festival.

For more on the film go to: http://www.logtv.com/films/castaways

Thank You For Helping Us Reach Our Goal on Kickstarter!

Dear Friends,

Thank You For Helping Us Reach Our Goal on Kickstarter!

Thanks to you and your generous contribution we exceeded our $45,000 goal reaching 133% of what we originally planned. You can be sure that of the funds collected will be spent 100% towards the making of Karski & The Lords of Humanity. We are in awe of your support, thank you for believing in this project!

With the funds raised through this campaign, we will be able to move forward with the production of the animated sequences of our film. We will also be able to film additional footage and acquire archival resources. We are well on our way to spreading this incredible story to the world.

Thanks to this campaign and all of our promotional activity Karski & The Lords of Humanity is now backed by an impressive international community of people. The success of our Kickstarter campaign was made possible by a fabulous team of hard-working people helping me along the way: Katka Reszke, Lea Wolinetz, Ania Rozental, Izabela Barry, Barbara Kalina and Tom Wood.

Our Kickstarter campaign is now closed but the project still needs much support. Please, continue to spread the word about Karski & The Lords of Humanity. Every tax-deductable donation goes towards the production and post-production of the film and will help us make the most inspiring and sucessfull film possible.

Donations can be made to Karski & The Lords of Humanity at www.logtv.com/tv/ltd by clicking on the “Make a Tax Deductible Donation” button at the bottom of the page and using a credit card or PayPal.

Once again, many thanks to all of you who are the catalysts for getting Karski & The Lords of Humanity completed! For updates please check the film’s Website at http://www.jankarski.com, the films’s Facebook Page at: https://www.facebook.com/KarskiandTheLordsOfHumanity and Twittter at @SGrunberg

 

 

With best wishes,

Slawomir Grünberg & the “Karski & The Lords of Humanity” Production Team

 

 

LOGTV, Ltd

Cell: 917 864 0715

Fax: 914 920 9747

www.logtv.com/tv

grunberg@logtv.com